Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela zwykła, 23.10.2016

IMG_7728_11. Dziś wspominamy 8. rocznicę konsekracji naszego kościoła, której dokonał 26 października 2008 roku Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek. Znakiem konsekracji są świece zwane zacheuszkami w miejscach namaszczenia kościoła zapalane zawsze w rocznicę przekazania tego budynku na wyłączność Bogu. Jest to także okazja do dziękczynienia Panu Bogu, za ten kościół.

2. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i liturgiczne wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jakże dobitnie uświadamiamy sobie, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy tylko przechodniami. Jednak nie jest to smutna refleksja. Jako chrześcijanie i dzieci Boże nie jesteśmy na tej drodze sami. Jak uczniom z Emaus towarzyszy nam Chrystus, który podtrzymuje nas mocą swojego słowa i Ciała. Towarzyszą nam całe rzesze świętych i błogosławionych, rozjaśniając drogę wiary blaskiem swego pięknego człowieczeństwa.  Nasze kroki podtrzymują swoją wstawienniczą modlitwą ci, którzy przeszli już swój ziemski szlak i są u Pana.

3. Jako Kościół pielgrzymujący wyrażamy im naszą wdzięczność. Modlimy się za tych, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia. Ofiarujemy za nich wypominki. Ofiarujemy za nich Msze Święte, nasze cierpienia i trudy. Pamiętajmy też o możliwości uzyskania specjalnych odpustów. Niech to będzie znak naszej pomocnej dłoni i życzliwego serca wobec zmarłych oraz głębokiej wiary w świętych obcowanie i życie wieczne.

4. W Dzień Zaduszny, 2 listopada, po wieczornej Mszy św. doroczne nabożeństwo za wszystkich zmarłych – wypominki jednorazowe. Wypominki całoroczne są w niedziele przed Mszą św. godz. 8:30 oraz po Mszy św. o godz. 10:00.

5. Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” zaprasza na modlitewne spotkanie z Braćmi ze wspólnoty w TAIZÉ, które odbędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi (ul. Baczyńskiego 156) 25 października o godz. 19.00. W ten sposób wejdziemy w kolejny etap przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze (28 XII 2016 – 01 I 2017). Dzień wcześniej (24 X) w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” o godz. 19.00 będzie możliwość spotkania z Braćmi z TAIZÉ.

6. Duszpasterstwo Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie pracowników naukowych. Będzie miało ono miejsce we wtorek 25 października o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5). Program wtorkowego spotkania będzie następujący:

  • godz. 19.00 – Eucharystia
  • godz. 19.45 – konferencja księdza dra Grzegorza Dziewulskiego na temat „Apologia chrześcijaństwa dziś – jaka?”.

7. W naszym kiosku jak zawsze do nabycia prasa katolicka. Polecamy nowy numer Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Idziemy. Dzieciom polecamy Małego Gościa Niedzielnego. Można już kupić świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, które są dostępne w czterech wariantach: duże, piramidy, kule i małe. Można również kupić znicze.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Śladami Świętych – Noc Świętych w Archikatedrze

Noc Świętych 2016

Noc Świętych w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się pod hasłem: Śladami świętych w poniedziałek 31 października o godz. 19.00. Tegoroczne spotkanie będzie szczególnym dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży w Polsce.  Do udziału w Nocy Świętych zaproszeni są kapłani, osoby życia konsekrowanego, katecheci, młodzież oraz wszyscy wierni.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

List Pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

KEPDrogie Siostry i Drodzy Bracia

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Litu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności i bliskości Boga.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

  1. Prezentacja wydarzenia i dzieła przyjęcia Jezusa za Pana i Króla

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franciszek podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu „życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jedności z papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw”.

Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego.

Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest aktem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. O to właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.

  1. Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu i dziele intronizacji

W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła.

U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności.

Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach.

Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Aktbędzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary.

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzićJubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy również w naszych domach „Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana”, którą dołączamy do tego listu.

Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 374. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Dziś Dzień Dziecka Utraconego

Dzień Dziecka Utraconego 2016Od 12 lat obchodzony jest w Polsce Dzień Dziecka Utraconego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy Rodziców, którzy doświadczyli tej bolesnej straty, a także członków ich rodzin, przyjaciół i znajomych.
18 października 2016 r.(wtorek) o godzinie 18.00, spotkamy się w sali konferencyjnej Centrum Służby Rodzinie przy ulicy Broniewskiego 1a w Łodzi, na wspólnej Eucharystii.
Rodzice będą mogli zapalić światełka pamięci, jak również wpisać imię swojego dziecka do Księgi Dzieci Utraconych. Księga będzie wyłożona od godziny 17.00 w Sali Konferencyjnej.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 533 306 855

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wybieram miłość – koncert zespołu Jedno Ciało

Jedno Ciało

Już w najbliższą niedzielę, 16 października, o godz. 15:00 w Domu Parafialnym będzie miał miejsce koncert wyjątkowego zespołu Jedno Ciało. Zagrają dla nas Oazowicze -
Lena i Maciej Durlakowie.

Tak artyści piszą o sobie:
„Lena i Maciej Durlakowie. Od 3 maja 2013 jesteśmy małżeństwem. Nieustannie szczęśliwi jako mąż i żona oraz tata i mama. Gramy ze sobą od pierwszej minuty znajomości:-) Od 14 lutego 2016 tworzymy małżeński projekt muzyczny „Jednociało”, inspirowany twórczością JJ i Davida Hellerów z USA. Tłumaczymy ich piosenki i aranżujemy według naszej wrażliwości, a właściwie według naszych dwóch wrażliwości spojonych w jedną. Wszystko nabiera głębi dzięki Miłości. Mocno utożsamiamy się z tym, o czym śpiewamy. Nasze koncerty mają charakter akustyczny, intymny. Mamy nadzieję, że nasza muzyka wskaże słuchającym Źródło Miłości. JEDNOCIAŁO 1+1=1″

Zachęcamy do posłuchania utworu w ich wykonaniu „Kołysanka

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rekolekcje akademickie na dobry początek roku!

Rekolekcje akademickeDrodzy Studenci! Skoro nowy rok akademicki 2016/17 już wpisuje się w nasze funkcjonowanie, pragniemy zaprosić Was do wydarzeń, które pozwolą nam wspólnie ten rok dobrze rozpocząć. Już po raz trzeci odbędą się REKOLEKCJE NA DOBRY POCZĄTEK ROKU, pod hasłem „Idźcie i głoście”. Rekolekcje rozpoczynamy 10 października, codziennie w innym ośrodku akademickim Łodzi.

  • 10 października – DA KAMIENICA (DOMINIKANIE)
  • 11 października – JDA (JEZUICI)
  • 12 października – DA WĘZEŁ (SALEZJANIE)
  • 13 października – DA PIĄTKA (KATEDRA)

Początek każdego spotkania rekolekcyjnego – godzina 19:30

Natomiast 16.10 (niedziela) o godzinie 19.00, zapraszamy do łódzkiej Katedry na Mszę Świętą inaugurującą rok akademicki 2016/2017.

Źródło: Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

XVI Dzień Papieski 9.10.2016

XVI Dzień Papieski 2016 r

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Modlitwa o prawe sumienia

modlitwa

O prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalniej śmierci, będziemy się modlić w najbliższy poniedziałek 3 października o godz. 12.00 w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej.

Mszy Świętej koncelebrowanej w tej intencji, przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie. Zachęcamy do przybycia w białych strojach.

Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej);

http://www.katedra.lodz.pl/co-w-katedrze/aktualnosci/764-modlitwa-o-prawe-sumienia

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

III Archidiecezjalna pielgrzymka młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie

Sanktuarium w ZabawieIII Archidiecezjalna pielgrzymka młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie odbędzie się w sobotę 24 września. Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są szczególnie kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tegoroczne pielgrzymowanie będzie szczególną okazją do dziękczynienia za dar Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz dobrą sposobnością, aby przy relikwiach bł. Karoliny modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz wypraszać dar życia w czystości i abstynencji od różnego rodzaju używek.

Księża Proboszczowie, Wikariusze i Katecheci proszeni są o zorganizowanie z każdego dekanatu wyjazdu grupy młodzieży do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Osoby odpowiadające za poszczególne grupy młodzieżowe otrzymają specjalne pielgrzymkowe materiały formacyjne, które będzie można wykorzystać podczas podróży do Zabawy.

Program pielgrzymki:

11.30 – Przyjazd pielgrzymów do Wał Rudy – miejsca męczeństwa bł. Karoliny i zawiązanie wspólnoty;

12.15 – Droga Krzyżowa szlakiem męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, po niej przejazd do Zabawy;

14.30 – Przerwa na posiłek i zwiedzanie sanktuarium w Zabawie;

15.30 – Konferencja o bł. Karolinie w kościele;

16.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Marczaka

Zakończenie pielgrzymki

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Diecezjalne obchody 1050. Lecia Chrztu Polski – Konstantynów Łódzki

1050. lecie Chrztu PolskiSerdecznie zapraszamy do udziału w piątej stacji archidiecezjalnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, które będą miały miejsce 1 października w Konstantynowie Łódzkim. Będą one połączone z dorocznym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Ponieważ w tym roku mija siedemdziesiąt pięć lat od uwięzienia przez niemieckich okupantów 310 kapłanów pochodzących z diecezji łódzkiej, częstochowskiej, włocławskiej, archidiecezji poznańskiej i ze wspólnot zakonnych w obozie koncentracyjnym założonym przez niemieckiego okupanta w zlikwidowanej fabryce włókienniczej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Łódzkiej 27, piąta stacja tych obchodów będzie poświęcona problematyce martyrologii duchowieństwa.

O godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie sprawowana Msza św., po której nastąpi poświęcenie pomnika przy kościele a następnie odsłonięcie i poświęcenie krzyża oraz nowych tablic na pomniku przy budynku poobozowym. Na zakończenie wszystkich uczestników uroczystości zapraszamy na wspólny posiłek.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” rozmywa jednoznaczne wymagania Ewangelii

KEPW ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – wsparte przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta skierowana jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych” (źródło: www.znakpokoju.com). O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć o fundamentalnych sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.

1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organizatorzy kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury. Należy ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy dostosowywania się do wymagań Ewangelii i odwracania się od własnych grzesznych upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła.

2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmienne nauczanie nie zmienia się również w odniesieniu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami i braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – razem z Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Franciszek, Amoris laetitia, 250).

3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła. Podobnie jest z podnoszonymi przez niektórych postulatami zrównania w prawie związków homoseksualnych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jednostek.

Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci. Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością.

Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej – Światowy Dzień Pokoju

Franciszek20 września w Asyżu odbędzie się spotkanie międzyreligijne z racji Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, któremu przewodniczył będzie Papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modlitewnym wsparciu ze strony wszystkich Kościołów partykularnych.

W związku z tym o godz. 12.00 w Archikatedrze Łódzkiej zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Marczaka, podczas której, łącząc się z Ojcem Świętym, będziemy się modlić w intencji pokoju na świecie.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Podziękowania dla Ks. Rafała i Ks. Daniela

W niedzielę 21 sierpnia pracę w naszej parafii zakończyli Ks. Rafał Jóźwik i Ks. Daniel Jarzębski. Od 27 sierpnia Ks. Daniel będzie pracował w parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowiecki, natomiast Ks. Rafał będzie na urlopie zdrowotnym.

Drodzy Księża dziękujemy Wam za lata pracy w naszej wspólnocie, życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia! Szczęść Boże!

DSCN7582

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Święto Matki Boskiej Zielnej

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona jest w Polsce, jako święto Matki Boskiej Zielnej. Na liturgię przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które są błogosławione.  W zioła i kwiaty przybrany był również ołtarz w naszym kościele.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na 91. Łódzką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę

Chrzest Bramą MiłosierdziaCzas wakacji, to okazja do wielu duchowych przeżyć. Taką możliwością są rekolekcje w drodze, czyli piesze pielgrzymki. W naszej Archidiecezji Łódzkiej istnieje wiele okazji, żeby wziąć udział w takich dziełach.

W tym Roku Miłosierdzia pragniemy szczególnie zaprosić i zachęcić do pielgrzymowania. To okazja, by przejść przez Bramę Miłosierdzia, doświadczając szczególnej przemiany i umocnienia swojej wiary. Będziemy pielgrzymować pod hasłem CHRZEST BRAMĄ MIŁOSIERDZIA, modląc się zarazem za nas, Polaków i za naszą Ojczyznę w 1050. rocznicę chrztu Polski. Nasz pątniczy trud będzie dziękczynieniem za wizytę w Polsce Papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

91. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jak co roku, wyruszy 21 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. Zapisy rozpoczną się 12 sierpnia. Potrwają do 20 sierpnia (prócz 14 i 15 sierpnia). Będzie można zapisać się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej (dolny kościół, ulica Łąkowa 40) oraz w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” (ulica Ks. Skorupki 5) w godzina 10-12, 16-19. Szczególna zniżka w tym roku – 25%, dotyczyć będzie uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Zaproszenie do włączenia się w Łódzką Pieszą i Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę – film

Do Grupy Duchowej  można się zapisać także w naszej parafii, 14 i 15 sierpnia po każdej Mszy św. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe